Pravidlá

Reklamačný poriadok

Kontakty

O nás

Blog


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenie

1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky naše služby a používanie internetovej stránky umiestnenej na doméne akciomat.sk (ďalej len "akciomat"), súčasne sa tieto VOP vzťahujú aj na navštevovanie a prehľadávanie akciomatu návštevníkom. Zotrvaním na akciomate a/alebo využívaním našich služieb a/alebo zaslaním dát o firme/organizácií, tovare, službe, podujatí alebo akejkoľvek inej aktivite prostredníctvom formuláru umiestneného na akciomate alebo prostredníctvom emailu za účelom zverejnenia dát na akciomate, potvrdzujete a súhlasíte, že ste tieto VOP čítali a porozumeli im a zároveň, že súhlasíte s týmito VOP. Poskytovanie všetkých služieb na akciomate ako aj návšteva a prehľadávanie akciomatu sa upravuje týmito VOP.

2. Prevádzkovateľ akciomatu je AKCIOMAT s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice, Slovensko, IČO:47884550, DIČ:2024139326, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK7409000000005059534579, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36291/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Prevádzkovateľ alebo tretia strana poskytuje na akciomate alebo doménach tretej strany služby, ktoré sú zamerané na spracovanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zhromažďovanie a prenos dát a informácií, ktoré sú návštevníkom poskytované bezplatne a zákazníkom za poplatok, a to buď na komerčné alebo nekomerčné účely (ďalej len „Služby“).

4. Návštevník je fyzická alebo právnická osoba, ktorý navštevuje alebo prehľadáva akciomat bezplatne a využíva takto získane informácie z akciomatu buď na komerčné alebo nekomerčné účely (ďalej len „Návštevník“).

5. Zákazník je právnická alebo fyzická osoba s prideleným IČO (živnostník), ktorý využíva služby akciomatu za poplatok. Zákazník na akciomate zverejňuje svoj obsah za poplatok (ďalej len „Zákazník“).

II. Základné ustanovenia

1. Služby na akciomate sú poskytované návštevníkom zdarma a zákazníkom za poplatok podľa aktuálneho platného cenníka, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.

2. Na všetky služby akciomatu ako aj na navštevovanie a prehľadávanie akciomatu sa vzťahujú tieto VOP. Využívaním služieb akciomatu zákazníkom alebo navštevovaním a prehľadávaním akciomatu návšteníkom súhlasí s týmito VOP. Návštevník alebo zákazník, ktorý nesúhlasí s týmito VOP nesmie služby akciomatu využívať ani navštevovať a prehľadávať akciomat a musí navštevovanie a prehliadanie akciomatu okamžite ukončiť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť a presnosť obsahu a informácií na akciomate.

5. Poskytovanie služieb v niektorých prípadoch samostatne prevádzkovateľom alebo v spolupráci s treťou stranou sa riadi aj samostatnými podmienkami jej využívania. Služby akciomatu pozostávajú z prenosu, uchovávania, spracovania, zhromažďovania a vyhľadávania dát na komerčné a nekomerčné účely, ktoré sú poskytované bezplatne alebo za poplatok pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

III. Zverejňovanie obsahu

1. Obsah na akciomate môže zverejňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba s prideleným IČO (živnostník).

2. Obsah na akciomate je chránený autorským zákonom. Akékoľvek použitie obsahu akciomatu či už jej časti alebo celku, najmä fotografií alebo rozmnožovanie a šírenie textov akýmkoľvek spôsobom či už elektronický alebo mechanický hoc aj v inom než slovenskom jazyku, je bez písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ.

3. Návštevník alebo zákazník pri registrácii na akciomate udeľuje dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a/alebo neosobných údajov, ktoré uviedol dobrovoľne pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na akciomate, alebo zašle emailom, a to pre účely poskytovania služby.

4. Zákazník je oprávnený na akciomate zverejňovať svoje ponuky tovarov, služieb a podujatí ako aj ostatné iné informácie týkajúce sa jeho komerčných alebo nekomerčných aktivít.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo mazať a/alebo editovať obsah a/alebo konto zákazníka. Prevádzkovateľ si vymedzuje právo zakázať zverejňovať obsah na akciomate, ak porušuje VOP alebo ak je podozrenie, že by mohlo ísť o porušenie VOP.

6. Návštevník alebo zákazník je povinný pri registrácii uvádzať iba pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa dáta alebo informácie uvádzané návštevníkom alebo zákazníkom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zákazníka a/alebo údaje vymazať a/alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť. Akciomat ani prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá návštevníkovi alebo zákazníkovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie alebo vymazania údajov.

7. Zákazník, ktorý sa rozhodne využívať služby akciomatu a doručí prevádzkovateľovi či už elektronický, poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom obsah určený na zverejnenie na akciomate pozostávajúci z textov, obrázkov, fotografií, príspevkov, podnetov, názorov, prejavov, pripomienok, recenzií alebo iných príspevkov (ďalej len „obsah“), súhlasí týmto s použitím obsahu na účely propagácie vlastného produktu alebo služby. Ak zverejnenie obsahu spadá pod ochranu duševného vlastníctva, zákazník týmto v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje prevádzkovateľovi bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, miestne a vecne neobmedzený súhlas na použitie obsahu. Platnosť súhlasu zákazníka je obmedzená na dobu trvania zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna ďalšia povinnosť vyplývajúca z doručenia obsahu zákazníkom obsah použiť a prevádzkovateľ je oprávnený obsah kedykoľvek odstrániť z akciomatu.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, údaje, informácie, fotografie a akýkoľvek iný obsah poskytnutý a/alebo zverejnený na akciomate, ako aj nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť a pravdivosť obsahu zverejneného na akciomate. Zákazník je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia a pravidla podľa týchto VOP.

9. Zákazník, ktorý zverejňuje na akciomate svoj obsah, zverejňuje ho bez nároku na odmenu a súhlasí s jeho verejným šírením a súhlasí s jeho zverejnením na internete.

10. Zákazník vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na akciomate vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny alebo sociálnych sieťach.

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia akciomatu s inými službami tretích strán.

12. Ak sa akýkoľvek návštevník alebo zákazník akciomatu domnieva, že obsah zverejnený na akciomate porušuje jeho práva alebo tieto VOP, neodkladne nás o tejto skutočnosti informujte emailom.

13. V prípade ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti obsahu zverejnenom na akciomate, bezodkladne k nemu zamedzí prístup alebo ho odstráni.

IV. Práva prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na akciomate v stave, v akom sa nachádzajú a neposkytuje záruku na prípadne vady, nepresnosti alebo neaktuálnosti obsahu. Prevádzkovateľ neposkytuje návštevníkom ani zákazníkom záruku na nepretržitú prevádzku a funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenia servera. Nezodpovedá ani za technické problémy alebo nepresnosť a neaktuálnosť obsahu na akciomate, ktoré zapríčinila tretia osoba. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá návštevníkovi alebo zákazníkovi môže vzniknúť pri využívaní služieb na akciomate alebo navštevovaním a prehľadávaním akciomatu. V prípade, že prevádzkovateľovi vznikne peňažná alebo nepeňažná ujma v dôsledku aktivít alebo využívania služieb zákazníka alebo návštevníka na akciomate, je zákazník alebo návštevník povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

2. Prevádzkovateľ si vymedzuje právo:

 • a)kedykoľvek zrušiť registráciu zákazníka a to aj bez uvedenia dôvodu,
 • b)kedykoľvek upraviť obsah alebo data v konte firmy alebo organizácie aj bez uvedenia dôvodu,
 • c)vymazať obsah alebo fotografie v prípade porušenia autorského zákona platného na území Slovenskej republiky
 • d)vymazať, upravovať a akokoľvek pozmeňovať zverejnený obsah alebo obsah určený na zverejnenie na akciomate a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu,
 • e)zmazať obsah a/alebo konto registrovaného zákazníka pokiaľ sa preukáže, že nejde o právnickú osobu alebo fyzický osobu s prideleným IČO (živnostník),
 • f)kedykoľvek vykonať technickú odstávku akciomatu a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia návštevníkov alebo zákazníkov,
 • g)prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne,
 • h)vykonávať ostatné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto VOP.

V. Práva návštevníka a zákazníka

1. Návštevník ako aj zákazník je povinný dodržiavať tieto VOP a súčasne aj podmienky, ktoré sa aplikujú na niektorú z našich služieb na akciomate ako aj na navštevovanie a prehľadávanie akciomatu.

2. Služby akciomatu ako aj navštevovanie a prehľadávanie akciomatu sú návštevníkom a zákazníkom využívane na vlastné riziko, pričom berú na vedomie, že môžu byť využívaním služieb akciomatu vystavený rôznemu obsahu, ktorý môže byť v niektorých prípadoch neslušný, urážajúci, vulgárny alebo neaktuálny a nepresný. Prevádzkovateľ za obsah na akciomate nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Zákazník môže kedykoľvek prevádzkovateľa požiadať o zrušenie alebo pozastavenie jeho registrácie na akciomate podľa týchto VOP.

4. Každý zákazník zodpovedá za svoj obsah a aktivity na akciomate samostatne a súčasne súhlasí, že nebude naše služby na akciomate využívať na účely, ktoré sú v rozpore s týmito VOP a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Návštevníkom a zákazníkom je na akciomate zakázané:

 • a)otvorene alebo skryte propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • b)praktikovať osobné útoky voči iným zákazníkom alebo návštevníkom alebo tretím osobám a vyhrážať sa im,
 • c)zverejňovať nepravdivé, nepresné, zavádzajúce, neoverené, klamlivé alebo urážlivé informácie o tretej osobe,
 • d)šíriť vulgárne, urážlivé, obscénne alebo protizákonné materiály a je zakázané zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom.
 • e)používať vulgarizmy, iné slovné alebo znakové výrazy alebo slovné spojenia, ktoré priamo alebo nepriamo majú význam, ktorý je v rozpore so spoločenskou morálkou a etikou,
 • f)propagovať detskú pornografiu,
 • g)opakovane zverejňovať rovnaké ponuky s nezrozumiteľnými alebo nezmyselnými textami alebo vulgárnymi obrázkami, ako aj inak vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo ohrozeniu kvality poskytovaných služieb alebo prevádzky akciomatu,
 • h)otvorene alebo skrytou formou propagovať fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 • i)propagovať fašizmus, vojnu, spochybňovať holokaust, opisovať kruté alebo neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • j)ohrozovať psychický, fyzický alebo morálny vývin maloletých, narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • k)propagovať násilie, otvorene alebo skryte podnecovať k nenávisti na základe rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva a viery, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • l)zverejňovať osobné údaje o iných osôb, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva údaje návštevníka alebo zákazníka za účelom poskytovania služieb na akciomate, ktoré budú v nevyhnutnom rozsahu spracované pri registrácii návštevníka alebo zákazníka, ako aj ďalšie údaje, ktoré budú poskytnuté návštevníkom alebo zákazníkom pri poskytovaní služieb ako napr. recenzie, komentáre, registrovanie emailu pre odber noviniek (ďalej len „newsletter“), príspevky a podobne. V prípade ak návštevník alebo zákazník nesúhlasí s poskytnutím svojich údajov za účelom poskytnutia služieb nie je možné tieto služby poskytovať prevádzkovateľom alebo treťou osobou v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ je tento rozsah údajov oprávnený spracovať i v prípade ochrany svojich práv v prípade sporu so zákazníkom alebo návštevníkom ako aj v prípade, ak mu poskytnutie údajov ukladá zákon.

2. Návštevník alebo zákazník je si vedomý toho, jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými službami sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám, t.z. iným zákazníkom alebo návštevníkom za účelom poskytovania služieb alebo poskytnuté tretím osobám, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, za účelom zlepšenia a skvalitnenia služieb akciomatu.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených na akciomate v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov a/alebo neosobných údajov, ktoré zákazník alebo návštevník sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.

4. Prevádzkovateľ využije údaje o zákazníkovi alebo návštevníkovi výlučne v medziach zákona a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „„Zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa týchto VOP.

5. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré si zákazník alebo návštevník sám zadal pri registrácií a spracováva aj iné ako osobné údaje a to napr. názov právnickej osoby, sídlo, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo firmy, ičo, dič, ič dph, email firmy alebo organizácie, login a heslo pre konto, prípadne ostatné neosobné údaje, ktoré sa zákazník sám rozhodne poskytnúť pri využívaní služieb akciomatu. Prevádzkovateľ spracováva údaje návštevníka a to najmä email, ktorý si sám dobrovoľne poskytol pri registrácii na akciomate do newslettera. Prevádzkovateľ spracováva aj údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným zákazníkom alebo návštevníkom alebo nie sú inak zdieľané a to najmä pri údajoch, pri ktorých je zákazníkom alebo návštevníkom uvedené „nezverejniť“, a to aj v prípade ak je zdieľaná. IP adresa, logy a časy prístupov návštevníkov alebo zákazníkov sa nepovažuje za súkromný údaj návštevníka alebo zákazníka.

6. Zákazník alebo návštevník ako dotknutá osoba je na základe písomnej žiadosti oprávnená požiadať o osobné údaje ohľadom jeho osoby v zmysle ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto VOP návštevník alebo zákazník vyhlasuje, že bol poučený a oboznámený ohľadom práv dotknutej osoby.

7. Zákazník alebo návštevník udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s volaniami, so zasielaním emailov, sms textových správ na emailové adresy, telefónne čísla a adresu, ktoré uviedol pri registrácii na akciomate. Zasielanie emailov, sms a volanie podľa udelenia súhlasu z predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo komerčný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Nesúhlas so zasielaním emailov, sms textových správ alebo volaním môže zákazník alebo návštevník odvolať a môže ho kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním emailu uvedený v kontaktoch akciomatu, alebo sa odhlási na akciomate.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje v informačnom systéme manuálne alebo aj prostredníctvom výpočtovej techniky a počas celej doby poskytovania služby na dobu neurčitú.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov aj tretie strany (ďalej len „sprostredkovateľov“), na základe písomného poverenia. Zoznam sprostredkovateľov, môže byť zverejnený na stránke. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10. Prevádzkovateľ v záujme skvalitnenia služieb akciomatu zbiera od návštevníka alebo zákazníka informácie ako napr. IP adresa, logy a cookies.

VII. Pravidla pre cookies

1.Táto časť VOP obsahuje informácie o používaní súborov cookie a podobnej technológie prevádzkovateľom akciomatu (ďalej len „cookies“).

2. Subory cookies sú textové súbory, ktoré sa využívajú pri prehľadávaní internetových stránok, ktoré sa môžu odoslať počas návštevy akciomatu, a ktoré môžu byť ukladané do vášho počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet (smartphone, tablet).

3. Naše cookies obsahujú názov stránky alebo podstránky akciomatu, platnosť a hodnotu. Účelom je aby si počítač alebo iné mobilné zariadenie s pripojením na internet pamätalo platnosť, štruktúru a obsah akciomatu, ktoré sa uchovávajú vo vašom počítači dočasne alebo trvale pokiaľ nevyprší ich platnosť, alebo ich nevymažete. Naše cookies nepoškodzujú váš počítač ani iné mobilné zariadenie pripojené na internet.

4. Všetky stránky, podstránky na doméne akciomat využívajú cookies, ktorých účelom je zlepšiť naše služby. Ak pri návšteve a prehliadaní akciomatu potvrdíte tlačidlo súhlasím v oznámení súhlasu s cookies, vyjadrujete prevádzkovateľovi súhlas s použitím cookies a považujeme to za prijatie našich podmienok využívania cookies.

5. Základné cookies na akciomate tvoria základ našej prevádzky akciomatu a zabezpečujú používanie jeho základných funkcií ako napríklad lokalizovanie oblasti, zapamätanie prihlásenia, predvyplnené formuláre a podobne. Tvoria nevyhnutnú podstatu našich služieb.

6. Prevádzkové cookies na akciomate zhromažďujú rôzne štatistické informácie o používaní webových stránok na akciomate a pamätajú si aj históriu vašich návštev. Tento typ cookies slúžia na analýzu a zlepšovanie akciomatu z pohľadu obsahu, grafiky a výkonu.

7. Funkčné cookies na akciomate nie sú až tak nevyhnutné pre chod akciomatu, ale napomáhajú nám vylepšovať jeho chod a funkčnosť ako napr. zapamätanie vašich nastavení z predošlej návštevy akciomatu, zvolenie vašej lokality a pod.. Účelom týchto cookies je zistenie, či Vám bol ponúknutý relevantný obsah práve z vašej lokality. Vypnutím nastavenia využívania týchto cookies sa pripravíte o komfortnosť poskytovania našich služieb.

8. Reklamné cookies na akciomate slúži na zobrazenie reklamy a prispôsobenie reklamy práve vašej lokalite a záujmom. Tento typ cookies zhromažďuje informácie o vašich zvyklostiach pri používaní akciomatu a môžu slúžiť aj na rozpoznávanie vašej návštevy na inej internetovej stránke. Týmto spôsobom vieme lepšie zacieliť a merať reklamné kampane.

9. Cookies tretích strán znamená prepojenie a integráciu obsahu z inými internetovými stránkami tretích strán, preto sa môžu počas používania akciomatu vytvoriť aj cookies, ktoré nevieme nijako ovplyvniť a nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Medzi takéto typy cookies patrí napríklad nástroj na analýzu a automatizáciu tretej strany napr. od spoločnosti Google, YouTube, Facebook. Navštevovaním stránok tretích strán a využívaním ich služieb má za následok automatické prijatie súborov cookie od tretích strán a prevádzkovateľ nemá nad ukladaním takýchto cookies prístup ani kontrolu.

10. Nastavenie cookies môžete nastaviť a zmeniť vo svojom internetovom prehliadači, pričom štandardné nastavenie je nastavené na automatické prijatie cookies. Môžete ho však kedykoľvek zmeniť a cookies aj uplne zablokovať, alebo nechať sa upozorniť v prípade ak sa internetová stránka alebo služba pokúša uložiť cookies do vášho počítača alebo iného mobilného zariadenia s prístupom na internet. Prevádzkovateľ akciomatu plne rešpektuje zmenu nastavenia cookies, vypnutím alebo obmedzením cookies môžete však znížiť funkčnosť a komfort akciomatu.

VIII. Platené služby

1. Zákazníci môžu na akciomate registrovať svoju firmu alebo organizáciu za mesačný alebo ročný poplatok, výška poplatku tejto služby je uvedená v aktuálnom platnom cenníku. Registrovaním firmy alebo organizácie získa zákazník vlastné konto, prostredníctvom ktorého môže propagovať a editovať svoje tovary, služby, akcie, aktivity alebo podujatia (ďalej len „ponuky“). Ponuka musí obsahovať povinné údaje a to minimálne jeden obrázok, ktorý ju vystihuje, cenu, popis a jej platnosť, zároveň musí byť každá ponuka zaradená do správnej kategórie alebo viacerých kategórií, ktorá tematický zapadá do danej sekcii a kategórii. Ak ponuka nespĺňa všetky povinné údaje spomenuté v predošlej vete tohto odseku, prevádzkovateľ je oprávnený ponuku zamietnuť a nezverejniť ju.

2. Každá ponuka zverejnená na akciomate podlieha schvaľovaniu prevádzkovateľom (adminom). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ponuku editovať, mazať a zaraďovať do príslušnej kategórie a lokality.

3. Propagácia ponuky sa realizuje prostredníctvom tematický vytvorených sekcií (subdomén) akciomatu, ktoré sú následne rozdelené do kategórií. Zákazníci môžu propagovať svoje ponuky v jednotlivých sekciách resp. subdoménach akciomatu.

4. Zákazník na uprednostnenie svojich ponúk môže využiť platenú službu topovanie, ktoré mu zabezpečí uprednostnené zobrazenie jeho ponúk medzi prvými ponukami v rámci zvolenej kategórie triedenej podľa regiónov. Poplatok za topovanie ponúk v danej kategórii pre jednotlivý región je stanovený v aktuálnom platnom cenníku.

5. Na propagáciu tovarov, služieb, aktivít a podujatí sú vymedzené aj reklamné bannerové plochy. Aktuálne rozmery, typy a ceny bannerov na akciomate sú stanovené v aktuálnom platnom cenníku.

6. Zákazník a návštevník, ktorý súhlasí s odberom noviniek emailom (newsletter) môže byť informovaný emailom o aktuálnych novinkách ponúk či už podľa zvolenej sekcie alebo regiónu. Poplatok za spropagovanie ponuky prostredníctvom newsletteru je zahrnutý v aktuálnom platnom cenníku.

7. Na propagáciu ponúk zákazníka môže slúžiť aj video spot, príspevok, PR článok alebo recenzia uverejnená na blogu akciomatu, alebo v jednotlivých kanáloch alebo sociálnych sieťach. Aktuálna cena jednotlivých úkonov a služieb je uvedená v aktuálnom platnom cenníku.

8. Na akciomate môžu propagovať svoje ponuky iba právnické osoby a fyzické osoby s prideleným IČO (živnostník), pred pridaním ponuky sa musí zákazník najskôr registrovať.

9. Každý zákazník je zodpovedný za správnosť, kompletnosť a presnosť poskytnutých a následne zverejnených informácií, ako aj vrátane cien a dátumov platnosti. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnosť a nepresnosť údajov zverejnených na akciomate.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a presnosť zverejnených obrázkov a/alebo ilustračných obrázkov jednotlivých ponúk na akciomate.

IX. Reklamácia

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za platené služby na akciomate, a že budú zákazníkovi poskytované riadne a včas. Ak sa v priebehu poskytovania platených služieb vyskytne nejaká vada, prevádzkovateľ je povinný túto vadu odstrániť v čo najkratšom čase.

2. Postup a informácie ako si uplatniť a vybaviť sťažnosť, reklamácie a podnetu zákazníka je uvedený v Reklamačný poriadok.

3. V prípade uplatnenia reklamácie je zákazník oprávnený písomnou cestou kontaktovať prevádzkovateľa na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch na akciomate.

4. Kvôli skvalitneniu služieb akciomatu je prevádzkovateľ ochotný a zároveň povinný preveriť každú sťažnosť a reklamáciu a to bez ohľadu na to či je opodstatnená alebo nie. Prevádzkovateľ je následne povinný podniknúť všetky kroky smerujúce k náprave. Súčasťou reklamácie je podrobný popis reklamovanej skutočnosti.

5. Zákazníkom akciomatu nemôže byť fyzická osoba teda koncový spotrebiteľ. Zákazníkom akciomatu môže byť iba právnická osoba alebo fyzická osoba s prideleným Ičo (živnostník). Zákazník má teda status právnickej osoby, v tomto prípade zodpovednosť za vady služieb, poskytovaných Prevádzkovateľom sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

6. Svojim súhlasom s VOP zákazník súčasne potvrdzuje a súhlasí s Reklamačným poriadkom. Zákazník zároveň súhlasí, že Reklamačný poriadok čítal a porozumel mu, a že zároveň súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom zverejneným na akciomate.

X. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP a kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť rozsah služieb poskytovaných na akciomate. Návštevník alebo zákazník je povinný pravidelne sa oboznamovať s týmito VOP zverejnených na akciomate. Návštevník alebo zákazník, ktorý bude navštevovať akciomat a/alebo pokračovať v prehľadávaní akciomatu a/alebo, ktorý bude pokračovať používaní našich služieb, má sa za to, že so VOP bez výhrad súhlasí. Návštevník alebo zákazník, ktorý s VOP nesúhlasí, musí bezodkladne opustiť stránky akciomatu a nesmie využívať naše služby. Platnosť a účinnosť týchto VOP je platná od ich zverejnenia na akciomate.

V Košiciach, dňa 01.04.2016